Dla Położnych

Identyfikatory i pieczątki położnych i pielęgniarek

Ustawa o działalności leczniczej nakłada obowiązek na osoby zatrudnione w szpitalu bądź też pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym noszenia w widocznym miejscu identyfikatora z informacjami takimi jak imię, nazwisko oraz pełniona funkcja.  Ustawa pozostawia jednak dowolność podmiotom organizacyjnym w zakresie możliwości umieszczania na nich tytułu zawodowego danego pracownika.

Rozporządzenie w sprawie  rodzajów  i zakresu  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej  przetwarzania reguluje z kolei kwestie zakresu danych umieszczonych na pieczątce położnej/pielęgniarki. Zgodnie z regulacją oznaczenie pielęgniarki/położnej obejmuje: nazwisko, imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

 

Pielęgniarkom/położnym  przysługuje  tytuł  zawodowy  licencjata  pielęgniarstwa/położ-nictwa w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia, i analogicznie tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo. 


Komentarze:

Dodaj komentarz