Dla Położnych

Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i powrót do pracy

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej konstytuuje, iż w sytuacji gdy którakolwiek z nich nie wykonuje zawodu przez łączny okres dłuższy aniżeli 5 lat w okresie ostatnich 6 lat a chciałaby powrócić do jego wykonywania zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. W takiej sytuacji konieczne będzie odbycie trwającego maksymalnie 6 miesięcy szkolenia, które odbywa się pod nadzorem osoby wykonującej zawód przez co najmniej 5 lat. Nadzorcę wyznacza kierownik właściwego podmiotu, w którym odbywać się będzie szkolenie.

Na podstawie złożonych wniosków zostaje indywidualnie opracowany program, miejsce a także czas szkolenia. Sam plan szkolenia oparty jest o ramowy program stworzony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Głównym zaleceniem jest czas trwania szkolenia – ustalony indywidualnie w zależności od przerwy w wykonywaniu zawodu.

Niewykonywaniem zawodu określa się nie podejmowanie czynności zawodowych od ukończenia szkoły zawodowej, stażu podyplomowego, ustania ostatniego stosunku zatrudnienia bez względu na jego formę a także zaprzestanie prowadzenia indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej. W okres ten wlicza się również przebywanie na urlopie wychowawczym bądź bezpłatnym. Bieg niewykonywania zawodu liczony jest od daty ukończenia kształcenia (nie wykonywania prawa zawodu) lub daty przejścia na urlop.

Dodatkowo ważnym aspektem jest fakt, iż podjęcie studiów pierwszego czy drugiego stopnia nie zwalnia pielęgniarki bądź położnej z konieczności odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu, prawo to nabędzie dopiero w momencie ukończenia studiów i uzyskania tytułu.


Komentarze:

Dodaj komentarz